Home » Газрын даргын тушаал

Газрын даргын тушаал

 

А65 Хөрөнгө гаргах тухай

А64 Урамшуулал олгох тухай

А63 Үр дүнгийн урамшуулал олгох тухай

А62 Хөрөнгө бүртгэх тухай

А61 Хөрөнгө гаргах тухай

А60 Ажлын хэсэг байгуулах тухай

А59 Тооллогын комисс томилох тухай

А58 Ажлын хэсэг байгуулах тухай

А57 Хөрөнгө бүртгэх тухай

А56 Хөрөнгө бүртгэх тухай

А55 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

А54 Ажлын хэсэг байгуулах тухай

А53 Засгийн газрын албан даалгаврын хэрэгжилтийг хангаж ажиллах тухай

А52 Хөрөнгө бүртгэх тухай

А51 Гадаадад албан томилолтоор ажиллуулах тухай

А50 Хөрөнгө шинэчлэн бүртгэх тухай

А49 Илүү цагаар ажиллуулах тухай

А48 Хөрөнгө бүртгэн авах тухай

А47 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

А46 Тооллогын комисс томилох тухай

А45 Ажлын хэсэг байгуулах тухай

А44 Ажлын хэсэг байгуулах тухай

А43 Хөрөнгө бүртгэх тухай

А42 Ажлын хэсэг байгуулах тухай

А41 Ажлын хэсэг байгуулах тухай

А40 Б.Энхбаярыг гадаадад албан томилолтоор ажиллуулах тухай

А39 Бүртгэлийн нэгж байгуулах тухай

А38 Ажлын хэсэг байгуулах тухай

А37 Хөрөнгө бүртгэх тухай

А36 Ажлын хэсэг байгуулах тухай

А35 Ажлын хэсэг байгуулах тухай

А34 Ажлын хэсэг байгуулах тухай

А33 Хөрөнгө бүртгэх тухай

А32 Ёс зүйн хорооны дүрэм батлах тухай

А31 Тооллогын комисс томилох тухай

А30 Хөрөнгө бүртгэх тухай

А29 Хөрөнгө бүртгэх тухай

А28 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

А27 Ажлын хэсэг байгуулах тухай

А26 Ажлын хэсэг байгуулах тухай

А25 Хүүхдийн баярыг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай

А24 Журам батлах тухай

А23 Хөрөнгө бүртгэн авах тухай

А22 Дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөө батлах тухай

А21 Хөтөлбөр батлах тухай

А20 Ажлын хэсэг байгуулах тухай

А19 Ажлын хэсэг тухай

А18 Дүрэм батлах тухай

А17 Ажлын хэсэг тухай

А16 Даргын зөвлөл байгуулах тухай

А15 Баримт бичиг нягтлан шалгах комисс байгуулах тухай

А14 Тушаалын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай

А13 Ажлын хэсэг байгуулах тухай

А12 Ажлын хэсэг байгуулах тухай

А11 Журам батлах тухай

А10 Ажлын хэсэг байгуулах тухай

А09 Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах туахай

А08 Ажлын хэсэг байгуулах тухай

А07 Ажлын хэсэг байгуулах тухай

А06 Хамтлагийн гишүүдийг шинэчлэн батлах тухай

А05 Өмч хамгаалах байнгын гишүүдийг шинэчлэн батлах тухай

А04 Ёс зүйн хорооны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай

А03 Элжийн амралтын хуваарь батлах тухай

А02 Ажлын хэсэг байгуулах тухай

А01 Тооллогын комисс байгуулах тухай

Б тушаал

View Fullscreen
scroll to top