Home » Дүрэм журам

Дүрэм журам

Монгол улсын Засгийн газрын тогтоолоор баталсан  журам

 

Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар баталсан  журам

 

Нийслэлийн Мэдээллийн технологийн газрын даргын тушаалаар баталсан  журам

scroll to top