Home » Захирамж тушаал

Захирамж тушаал

suld

 

1)  Нийслэлийн засаг даргын захирамж “Эрх шилжүүлэх тухай”/2012 оны 03 сарын 9-ний өдөр/

2)  Нийслэлийн засаг даргын захирамж “Нийслэлийн гамшгаас хамгаалах албадыг шинэчлэн байгуулах тухай”/2012 оны 09 сарын 7 өдөр/

3) Нийслэлийн засаг даргын захирамж “Мэдээллийн ил тод байдлыг хангах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай “/2012 оны 10 сарын 8 нд /

4) Нийслэлийн засаг даргын захирамж”Мэдээлэл технологийн судалгаа шинжилгээний төслийн баг байгуулах тухай”/2012 оны 12 сарын 25 нд/

5) Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын албан тушаалтнуудын иргэдтэй хийх уулзалтанд ашиг сонирхолын зөрчлөөс   урьдчилан сэргийлэх тухай журам /2013 оны 01 сарын 07 өдөр/

6) Захирамжлалын баримт бичиг боловсруулах, батлах, хянах, мэдээлэх журам/2013оны 03 сарын 26 өдөр/

7) Нийслэлийн засаг даргын захирамж Мэдээллийн технологийн дэмжлэгийн төв байгуулах тухай  / 2013 оны 12 сарын 09 /

8 ) Нийслэлийн засаг даргын захирамж Мэдээллээр хангах тухай / 2013 оны 12 сарын 09 /

9 ) Нийслэлийн засаг даргын захирамж Ухаалаг хот хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах тухай / 2014 оны 01 сарын 30 /

10 ) Нийслэлийн засаг даргын захирамж Эрх шилжүүлэх тухай / 2014 оны 04 сарын 07 /

11 ) Нийслэлийн засаг даргын захирамж Эрх шилжүүлэх тухай / 2014 оны 04 сарын 07 /

12 ) Нийслэлийн засаг даргын захирамж ”Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн бүртгэлтэй холбоотой нэгдсэн мэдээллийн санг бий болгох ажлыг зохион байгуулах тухай” / 2014 оны 04 сарын 17 /

13) Нийслэлийн засаг даргын захирамж “Ухаалаг Улаанбаатар” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх тухай / 2014 оны 05 сарын 28 /

14) Нийслэлийн засаг даргын захирамж “Хөрөнгө гаргах тухай” /2014 оны 06 сарын 17/

15) Нийслэлийн засаг даргын захирамж “Олон улсын хуралд оролцуулах  тухай” /2014 оны 09 сарын 12/

16) Нийслэлийн засаг даргын захирамж “Эрх шилжүүлэх  тухай” /2014 оны 09 сарын 23/

17) Нийслэлийн засаг даргын захирамж “Иргэдийн оролцоотой газрын зураглалыг тогтмол баяжуулж, ашиглах тухай” /2014 оны 10 сарын 17/

18) Нийслэлийн засаг даргын захирамж “БНХАУ- ын Ченгдү хотод албан  томилолтоор ажиллуулах тухай” /2014 оны 11 сарын 03/

19) Нийслэлийн засаг даргын захирамж “Ухаалаг хот хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх  ажлыг зохион байгуулах тухай” /2015 оны 02 сарын 09/

20) Нийслэлийн засаг даргын захирамж “Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар, Агаарын бохирдлын төлбөр,автозам ашигласны төлбөр хураах ажлыг зохион байгуулах тухай” /2015 оны 02 сарын 17/

21) Нийслэлийн засаг даргын захирамж “Бүгд Найрамдах Сингапур Улсад томилолтоор ажиллуулах тухай” /2015 оны 03 сарын 23/

22) Нийслэлийн засаг даргын захирамж “Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудад хувийн дугаар олгох тухай” /2015 оны 03 сарын 24/

23) Нийслэлийн засаг даргын захирамж “БНСУ-ын Сөүл хотод томилолтоор ажиллуулах тухай” /2015 оны 04 сарын 23/

24) Нийслэлийн засаг даргын захирамж “Албан томилолтоор ажиллуулах тухай” /2015 оны 05 сарын 12/

25) Нийслэлийн засаг даргын захирамж “Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийг эрчимжүүлэх тухай” /2015 оны 06 сарын 25/

26) Нийслэлийн засаг даргын захирамж ““Архивын цахим баримт ашиглуулах журам” батлах тухай” /2015 оны 06 сарын 26/

27) Нийслэлийн засаг даргын захирамж “Томилолтоор ажиллуулах тухай” /2015 оны 07 сарын 09/

28) Нийслэлийн засаг даргын захирамж “Журам батлах тухай” /2015 оны 08 сарын 13/

29) Нийслэлийн засаг даргын захирамж “Ухаалаг Улаанбаатар хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд орон зайн мэдээллийн дэд бүтцийг ашиглах тухай” /2015 оны 08 сарын 14/

30) Нийслэлийн засаг даргын захирамж “Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Сөүл хотод томилолтоор ажиллах тухай” /2015 оны 10 сарын 13/

31) Нийслэлийн засаг даргын захирамж “Үйлчилгээг сайжруулах зарим арга хэмжээний тухай” /2016 оны 01 сарын 04/

32) Нийслэлийн засаг даргын захирамж “Эрх шилжүүлэх тухай” /2016 оны 01 сарын 08/

33) Нийслэлийн засаг даргын захирамж ““Хөршийн хяналт” хөтөлбөрийн хүрээнд гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай” /2016 оны 01 сарын 29/

34) Нийслэлийн засаг даргын захирамж “Ажлын хэсэг байгуулах тухай” /2016 оны 02 сарын 01/

35) Нийслэлийн засаг даргын захирамж “Ажлын хэсэг байгуулах тухай” /2016 оны 02 сарын 03/

36) Нийслэлийн засаг даргын захирамж “Үйлчилгээг сайжруулах чиглэлээр хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” /2016 оны 02 сарын 25/

37) Нийслэлийн засаг даргын захирамж “Нийслэлийн их ба нээлттэй өгөгдлийг зохицуулах журам батлах тухай” /2016 оны 03 сарын 03/

38) Нийслэлийн засаг даргын захирамж “Сингапур Улсад сургалтад хамруулах тухай” /2016 оны 03 сарын 15/

38) Нийслэлийн засаг даргын захирамж “Ажлын хэсэг байгуулах тухай” /2016 оны 03 сарын 17/

39) Нийслэлийн засаг даргын захирамж “Нийслэлийн харилцаа холбооны зардлыг хэмнэх тухай” /2016 оны 05 сарын 04/

40) Нийслэлийн засаг даргын захирамж “Баримт бичгийн урсгалыг нэгдсэн зохион байгуулалтад шилжүүлэх тухай” /2016 оны 06 сарын 10/

41) Нийслэлийн засаг даргын захирамж ““Ухаалаг Улаанбаатар хөтөлбөрийн хатуу дэд бүтцийн  мастер төлөвлөгөө”-г хэрэгжүүлэх тухай” /2016 оны 06 сарын 21/

42) Нийслэлийн засаг даргын захирамж “Ажлын хэсэг байгуулах тухай” /2016 оны 08 сарын 31/

43) Нийслэлийн засаг даргын захирамж “Дүрэм батлах тухай” /2016 оны 11 сарын 24/

44) Нийслэлийн засаг даргын захирамж “Журам батлах тухай” /2017 оны 04 сарын 24/

45) Нийслэлийн засаг даргын захирамж “Ажлын хэсэг байгуулах тухай” /2017 оны 05 сарын 18/

46) Нийслэлийн засаг даргын захирамж “Ажлын хэсэг байгуулах тухай” /2017 оны 05 сарын 30/

47) Нийслэлийн засаг даргын захирамж “Нийслэлийн төрийн өмчийн цэцэрлэгийн бүртгэлийг цахим хэлбэрээр зохион байгуулах тухай” /2017 оны 06 сарын 19/

48) Нийслэлийн засаг даргын захирамж “Ажлын хэсэг байгуулах тухай” /2017 оны 08 сарын 18/

49) Нийслэлийн засаг даргын захирамж “Ажлын хэсэг байгуулах тухай” /2017 оны 10 сарын 06/

50) Нийслэлийн засаг даргын захирамж “Ажлын хэсэг байгуулах тухай” /2017 оны 10 сарын 06/

51) Нийслэлийн засаг даргын захирамж “Ажлын хэсэг байгуулах тухай” /2017 оны 10 сарын 18/

scroll to top